← Back to Home

b.glen China

since 2019

b.glen China Office

b.glen Life Science Technology (Tianjin) Co., Ltd.

Tianjin China

Official Site
www.bglen.com.cn
Contacts
Tel: 022-8447-4005
E-mail: bglen@bglen.com.cn
Location
8 Ping Ying Road, A3 2F, Dongli District, Tianjin Postal Code:300-300

China Office

↑ TOP